Ogłoszenie o zapisach do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku Kamiennej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku Kamiennej ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od dnia 10.02.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.30. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 251 24 22. Informacje o szkole można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl w menu „O nas”.

 

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2020/2021 przy przyjmowaniu do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie:
– zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy dzieci z obwodu szkoły – patrz niżej „Obwód szkoły”) lub
– wniosku rodzica/prawnego opiekuna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).
Zgłoszenie/wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl (patrz niżej „Wymagane dokumenty rekrutacyjne”).

W zgłoszeniu/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, rodzice przyszłych uczniów szkoły wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego. Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej. Więcej informacji dotyczących świetlicy szkolnej można znaleźć na stronie „Świetlica szkolna”.

 

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2020/2021 przy przyjmowaniu do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej:

a) Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje się: 
– z urzędu – dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów i złożeniu do szkoły odpowiednio karty zapisu lub wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1); 
– w drodze rekrutacji, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

b) Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób przeliczania na punkty:  

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia   5 weryfikuje szkoła
2. Kandydat zamieszkały na terenie gminy Skarżysko-Kamienna   5 wynika z danych umieszczonych we wniosku pobranym ze szkoły
3. Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów   5 weryfikuje szkoła
4. Droga kandydata do szkoły, do której kandydat się ubiega jest krótsza niż do szkoły obwodowej   5 weryfikuje szkoła

Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednią ilość punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu.

Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w kl. l, a dzieci spoza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do kl. l, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja.

Wyniki postępowania oraz lista dzieci przyjętych do kl. l są podawane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 20zc. ust.3., poprzez wywieszenie listy na terenie szkoły.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
– zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożony w odpowiednim terminie w sekretariacie szkoły),
– dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna (w celu weryfikacji danych).

Pobierz:
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (58 pobrań)
Karta zapisu ucznia na świetlicę (92 pobrania)
Klauzula  informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych (68 pobrań)
Zasady przyjęć do klas pierwszych (26 pobrań)

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych
w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej: bez postępowania rekrutacyjnego.
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami do 31.03.2020r. od 25.05.2020r.
do 29.05.2020r.
2. Weryfikacja przez komisję wniosków do 06.04.2020r. do 04.06.2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do 14.04.2020r. do 18.06.2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20.04.2020r. do 22.06.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 24.04.2020r. do 31.08.2020r.
Terminy odwołań:
1. Złożenie wniosku przez rodzica do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 20.05.2020r. do 24.06.2020r.
2. Sporządzenie uzasadnienia przez komisję odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 25.05.2020r. do 29.06.2020r.
3. Złożenie odwołania do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 01.06.2020r. do 08.07.2020r.
4. Odpowiedź dyrektora na wniosek rodzica do 08.06.2020r. do 15.07.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po odwołaniach do 15.06.2020r. do 22.07.2020r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała zastąpiła pięć innych – dotychczas obowiązujących, a dotyczących granic obwodów. Przyjęcie uchwały miało w założeniu uporządkowanie granic po wprowadzonych zmianach w sieci szkół podległych miastu.

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21
Ulice: Bobowskich, Borówkowa, Wincentego Bilskiego, Bazaltowa, Bursztynowa, Chemiczna, Chłodna, Ciepła, Dionizego Czachowskiego, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Maksymiliana Gierymskiego, Głogowa, Gołębia, Grzybowa, Granitowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeżynowa, Kanarkowa, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Krucza, Krzemowa, Mariana Langiewicza, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada, Łyżwy, 1-go Maja, 3- go Maja, Malinowa, Marmurowa, Młoda, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Oleśnicka, Organizacji Orzeł Biały, Piaskowa, Piękna, Podemłynek, Podjazdowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przechodnia, Przesmyk, Ptasia, Racławicka, Równoległa, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Rynek, Skowronkowa, Słowikowa, Spacerowa, Stanisława Staszica, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Średnia, Świeża, Towarowa, Ukośna, Wąska, Wesoła, Witwickich, Wiśniowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wspólna, Zacisze, Zaporęba, Zakole, Żurawia. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.