Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE] 2016/679 z dnia 27 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 8 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Podjazdowa 21 tel: 41 25-12-422 mail: sp8@sp8skarzysko.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 8 możliwy jest pod adresem email inspektor@um.skarzysko.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., póz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., r:*z. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych . wychowawczych w placówce.
4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w- Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
5. Posiada Pan/i do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Skarżysko-Kamienna 25.05.2018