Informacje podstawowe:

 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII. 
 • Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 • Egzamin jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
 • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
    –  pierwszego dnia (21.04.2020, godz. 9:00) – z języka polskiego (trwa 120 minut),
    –  drugiego dnia (22.04.2020, godz. 9:00) – z matematyki (trwa 100 minut),
    –  trzeciego dnia (23.04.2020, godz. 9:00) – z języka obcego nowożytnego (trwa 90 minut),
  a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru (będzie trwał 90 minut). 
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 • Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na egzaminie: 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/ oraz w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Komunikat CKE (PDF)