Zasady pracy i oceny uczniów posiadających opinię
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zasady i oceny dotyczące lekcji języka polskiego:

 1. Uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję lub ubiegający się o taką opinię ma prawo do korzystania z pomocy słownika ortograficznego na wypracowaniach klasowych.
 2. Prace pisemne ucznia oceniane są przede wszystkim ze względu na zgodność z tematem, zawartość merytoryczną i uporządkowanie wiedzy w ich obrębie. Oceniana jest także poprawność językowa wypowiedzi.
  Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna nie są decydującymi składnikami oceny.
 3. Uczeń pisze dyktanda, ale uzyskane z nich oceny nie wpływają na ocenę semestralną i końcową.
 4. Ucznia obowiązuje znajomość zasad ortograficznych poznawanych na lekcjach i umiejętność odnalezienia reguły rządzącej pisownią podanego wyrazu.
 5. Uczeń ma obowiązek poprawy błędów ortograficznych wskazanych przez nauczyciela.
  W przypadku ubiegania się o ocenę wyższą niż dostateczna uczeń powinien wykazać się umiejętnością samokontroli i poprawiania także tych błędów, które zostały wskazane w sposób pośredni (np. w tym akapicie są 3 błędy) lub zaznaczone na marginesie.
 6. Uczeń ma obowiązek samodzielnej pracy poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela lub poradnię. Uczeń zobowiązany jest do przedstawiania dokumentacji swej pracy nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Uczeń, który przez 3 miesiące nie wykazuje się systematyczną pracą i nie przedstawia jej efektów nauczycielowi, traci powyższe przywileje i oceniany jest jak każdy inny uczeń bez dysfunkcji.