Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko-Kamienna
+48412512422
sekretariat@sp8skarzysko.pl
Menu

Pedagog szkolny

Pedagog

1

e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek8.00- 14.00
Wtorek8.00- 15.00
Środa8.00- 14.45
Czwartek8.00- 16.00
Piątek8.00- 12.30

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami oraz:

  • sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce i kwalifikuje ich do różnych form pomocy
  • udziela pomocy w rozwiązywaniu konfliktów zarówno na płaszczyźnie klasy jak i szkoły
  • prowadzi zajęcia integracyjne mające na celu umacnianie więzi w klasach
  • przeprowadzi mediacje rówieśnicze w celu poznania i wyjaśnienia zaistniałego konfliktu
  • pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, uzyskując informacje o problemach wychowawczych, czy trudnej sytuacji materialnej podopiecznych
  • podejmuje działania interwencyjne poprzez kierowanie rodziców do odpowiednich placówek, które udzielają specjalistycznej pomocy i wsparcia
  • prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
  • współpracuje z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami
  • prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące m. in. przeciwdziałaniu przemocy i agresji, uzależnieniom, sposobu konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem oraz promowaniem zdrowego stylu życia

Zajęcia z uczniami oraz wsparcie dla nauczycieli prowadzone są przez pedagoga szkolnego oraz zaproszonych gości m.in. z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Arki Noego.

Do głównych zadań pedagoga należą:

dniotwarte 2013

1. Praca opiekuńczo- wychowawcza
2. Udzielanie pomocy i porad w rozwiązywaniu konfliktów
3. Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami 
4. Analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów 
5. Współpraca z organizacjami i urzędami pomagającymi szkole w działaniach opiekuńczo- wychowawczych: MOPS, PPP, PCPR, Policja, Sąd Rejonowy- kuratorzy, PCK, Wydział Oświaty Kultury i Sportu i inne
6. Działania profilaktyczno- zdrowotne

Na terenie naszej szkoły w ramach działalności Poradni Rodzinnej można uzyskać bezpłatne konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, które odbywają się raz w miesiącu.