Od 25 maja 2020r zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywać się będą w formie zdalnego nauczania .

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w świetlicy szkolnej wg następujących zasad:

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły nie będą realizować w tym czasie podstawy programowej. Zadania dydaktyczne są zobowiązani realizować w domu na tych samych zasadach, co uczniowie pozostający w domach (nie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych).

2. Maksymalna liczba uczniów w świetlicy jest ograniczona według zasady 4 m2 powierzchni świetlicy na osobę.

3. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami będą ograniczone.

4. Uczniowie są zobowiązani do zachowania 1,5 m odległości między sobą.

5. Uczeń nie powinien przynosić z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły proszeni są o odprowadzenie dziecka wyłącznie do drzwi wejściowych (bez wchodzenia do budynku szkoły). Dziecko samodzielnie wchodzi do budynku, a następnie dezynfekuje ręce. Dalszą opiekę nad nim przejmuje osoba dyżurująca. Podczas odbioru dziecka ze szkoły obowiązują analogiczne zasady (dziecko odprowadzane jest przez opiekuna do drzwi wejściowych do budynku i za drzwiami jest odbierane przez rodziców/opiekunów).

7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

8. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

10. Rodzice, którzy wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji rodzica (załącznik nr 1) oraz oświadczenia rodzica (załącznik nr 2) i przesłania podpisanych dokumentów e-mailem pod adres: sekretariat@sp8skarzysko.pl (w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed przyjściem dziecka do szkoły).

11. W czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych szkoła nie zapewnia posiłków.

12. Rodziców obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły.

Do pobrania:

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) doc  pdf

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) doc  pdf

Treść ogłoszenia pdf

Procedury bezpieczeństwa pdf