Pedagog

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami oraz:

sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce i kwalifikuje ich do różnych form pomocy
udziela pomocy w rozwiązywaniu konfliktów zarówno na płaszczyźnie klasy jak i szkoły
prowadzi zajęcia integracyjne mające na celu umacnianie więzi w klasach
przeprowadzi mediacje rówieśnicze w celu poznania i wyjaśnienia zaistniałego konfliktu
pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, uzyskując informacje o problemach wychowawczych, czy trudnej sytuacji materialnej podopiecznych
podejmuje działania interwencyjne poprzez kierowanie rodziców do odpowiednich placówek, które udzielają specjalistycznej pomocy i wsparcia
prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
współpracuje z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami
prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące m. in. przeciwdziałaniu przemocy i agresji, uzależnieniom, sposobu konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem oraz promowaniem zdrowego stylu życia
Zajęcia z uczniami oraz wsparcie dla nauczycieli prowadzone są przez pedagoga szkolnego oraz zaproszonych gości m.in. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Arki Noego.

Do głównych zadań pedagoga należą:

Praca opiekuńczo- wychowawcza
Udzielanie pomocy i porad w rozwiązywaniu konfliktów
Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami
Analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów
Współpraca z organizacjami i urzędami pomagającymi szkole w działaniach opiekuńczo- wychowawczych: MOPS, PPP, PCPR, Policja, Sąd Rejonowy- kuratorzy, PCK, Wydział Oświaty Kultury i Sportu i inne
Działania profilaktyczno-zdrowotne
Na terenie naszej szkoły w ramach działalności Poradni Rodzinnej można uzyskać bezpłatne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (odbywają się raz w miesiącu).

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content