Covid-19

Ostatnia aktualizacja: 16-12-2021

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej w okresie epidemii COVID-19: PDF
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie żłobków, przedszkoli, klubu dziecięcego i szkół podstawowych w Skarżysku – Kamiennej w czasie pandemii Covid-19: PDF

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty: PDF


26.01.2022

Od 31.01.2022 do 27.02.2022 – nauczania zdalne

Źródło: www.gov.pl


16.12.2021

Od 20.12.2021 do 9.01.2022 – nauczania zdalne

Źródło: www.gov.pl


10.05.2021

Od 17.05.2021 do 21.05.2021 – nauczanie hybrydowe w klasach 4-8


30.04.2021

Od 4 maja 2021 do nauki stacjonarnej powracają klasy 1-3

Źródło: www.gov.pl


23.04.2021

Od 26.04.2021 do 30.04.2021 – nauczanie hybrydowe w klasach 1-3

Źródło: kuratorium.kielce.pl


16.04.2021

Przedłużenie nauki zdalnej do 25 kwietnia 2021


9 kwietnia 2021

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021


19 marca 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki (z dnia 18.03.2021r.) od 22 marca do 11 kwietnia 2021r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.


13 stycznia 2021

Decyzją Ministra Zdrowia uczniowie klas 1-3 rozpoczynają  naukę stacjonarną od dnia 18 stycznia 2021r.
Wytyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli: czytaj tutaj
Nauka w klasach 4-8 odbywa się dalej w trybie zdalnym.


3 grudnia 2020

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21


25 listopada 2020

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021r.


5 listopada 2020

W związku z decyzją Premiera RP, od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas 1- 8. Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe będą odbywać się w formie pracy zdalnej.


23 października 2020

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Rządu RP, od poniedziałku (26.10.2020r.) nauka dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych odbywać się będzie w trybie zdalnym. 

W klasach 1-3 nauka nadal odbywa się w trybie stacjonarnym.


17 czerwca 2020

W związku z epidemią w kraju nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Odbiór świadectw będzie się odbywał wg harmonogramu:

25.06.2020 (czwartek) – klasy 1 – 4

     Godz. 13.00-13.30 – kl. 1a, 1b

     Godz. 13.30-14.00 – kl. 2a, 2b

     Godz. 14.00-14.30 – kl. 3a, 3b

     Godz. 14.30-15.00 – kl. 4a

26.06.2020 (piątek) – klasy 5 – 8

     Godz. 9.00-9.30 – kl. 8a, 8b

     Godz. 9.30-10.00 – kl. 7a, 7b

     Godz. 10.00-10.30 – kl. 6a, 6b

     Godz. 10.30-11.15 – kl. 5a, 5b, 5c


20 maja 2020

Od 25 maja br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów klas VIII, natomiast od 1 czerwca br. dla uczniów pozostałych klas. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne. Spotkania odbywać się będą indywidualnie (uczeń z nauczycielem) lub w małych grupach. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły. Każdy uczeń zgłaszający się do szkoły na konsultacje jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. Spotkania odbywają się w wyznaczonych salach. Jeżeli jest to spotkanie grupowe uczniowie siadają w wyznaczonych przez nauczyciela  ławkach (jedna ławka – jeden uczeń).

Rodzice uczniów uczestniczących w konsultacjach są zobowiązani do wypełnienia deklaracji rodzica (załącznik nr 1) oraz oświadczenia rodzica (załącznik nr 2) i przesłania podpisanych dokumentów e-mailem pod adres: sekretariat@sp8skarzysko.pl (w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed przyjściem dziecka do szkoły).

Ze względów organizacyjnych, prosimy również rodziców o poinformowanie wychowawców klas o terminie korzystania z konsultacji przez ucznia (ponieważ na terenie placówki może przebywać określona liczba osób).

Od 25 maja br. w konsultacjach mogą brać udział uczniowie klas VIII (ponieważ są one skierowane do uczniów, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę). W pierwszej kolejności umożliwiamy  konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, umożliwiając  również uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Harmonogram konsultacji (od 25 maja br. dla uczniów klas 8):

Poniedziałek:

godz. 10.00 – 11.00 – j. rosyjski, T. Bień

godz. 11.00 – 12.00 – j. polski, W. Czajkowska

Wtorek:

godz. 9.00 – 10.00 – matematyka, S. Kisiel

godz. 11.00 – 12.00 – j. polski, H. Wdowik

Środa:

godz. 10.00 – 11.00 – j. angielski, B. Mazurek

Czwartek:

godz. 10.00 – 11.00 – matematyka, B. Rejczak

Piątek:

godz.  10.00 – 11.00 – j. angielski, W. Kolano

Od 1 czerwca br. w konsultacjach mogą brać udział uczniowie pozostałych klas (konsultacje będą obejmować wszystkie przedmioty)

Harmonogram konsultacji (od 1 czerwca br. dla uczniów klas 4 – 8):

Poniedziałek:

godz. 9.00 – 10.00 – K. Adamczyk,  J. Chojnacka, W. Kolano, A. Krupa

godz. 10.05 – 11.05 – W. Czajkowska, A. Drabik, M. Kozera, M. Nowek

Wtorek:

godz.  9.00 – 10.00 – S. Kisiel, S. Miernik, T. Łukowiec, J. Szczepanik

Środa:

godz.  9.00 – 10.00 – B. Mazurek, H. Wdowik, M. Wdowik, P. Żmijewski

Czwartek:

godz.  9.00 – 10.00 – G. Jurowska, B. Rejczak, K. Mamla, A. Dąda

godz.  10.05 – 11.05 – Pedagog – K. Tusznio, Logopeda – A. Spółczyńska , Psycholog – E. Skarbek

Piątek:

godz.  11.15 – 12.15 – I. Tusznio

Nauczyciele przychodzący do szkoły są zobowiązani do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, maseczki) i zgłoszenia się do sekretariatu szkoły.

Do pobrania:

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) doc  pdf

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) doc  pdf


Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od 25 maja 2020

Od 25 maja 2020r zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywać się będą w formie zdalnego nauczania .

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w świetlicy szkolnej wg następujących zasad:

 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły nie będą realizować w tym czasie podstawy programowej. Zadania dydaktyczne są zobowiązani realizować w domu na tych samych zasadach, co uczniowie pozostający w domach (nie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych). 
 2. Maksymalna liczba uczniów w świetlicy jest ograniczona według zasady 4 m2 powierzchni świetlicy na osobę. 
 3. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami będą ograniczone.
 4. Uczniowie są zobowiązani do zachowania 1,5 m odległości między sobą.
 5. Uczeń nie powinien przynosić z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły proszeni są o odprowadzenie dziecka wyłącznie do drzwi wejściowych (bez wchodzenia do budynku szkoły). Dziecko samodzielnie wchodzi do budynku, a następnie dezynfekuje ręce. Dalszą opiekę nad nim przejmuje osoba dyżurująca. Podczas odbioru dziecka ze szkoły obowiązują analogiczne zasady (dziecko odprowadzane jest przez opiekuna do drzwi wejściowych do budynku i za drzwiami jest odbierane przez rodziców/opiekunów).
 7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 10. Rodzice, którzy wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji rodzica (załącznik nr 1) oraz oświadczenia rodzica (załącznik nr 2) i przesłania podpisanych dokumentów e-mailem pod adres: sekretariat@sp8skarzysko.pl (w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed przyjściem dziecka do szkoły).
 11. W czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych szkoła nie zapewnia posiłków.
 12. Rodziców obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły.

Do pobrania:

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) doc  pdf

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) doc  pdf

Treść ogłoszenia pdf


20 maja 2020

Drodzy uczniowie i rodzice!

Do 24 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca 2020

http://www.oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=937

W związku z brakiem możliwości indywidualnego i bezpośredniego kontaktu z kadrą szkolną, zapraszamy serdecznie uczniów i rodziców do kontaktu przez e-mail, za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony edukacyjnej. Wszystkie ważne informacje dotyczące obecnej nadzwyczajnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym będą umieszczane na niniejszej stronie. Prosimy śledzić zmiany na bieżąco.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć nie jest czasem wolnym od nauki. Prosimy na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie edukacyjnej. Tam każdy nauczyciel będzie zamieszczał informacje o tym, czego dzieci mają się uczyć i co robić w poszczególnych dniach. Prosimy też o poważne potraktowanie absencji w szkole i pozostawanie w domach oraz unikanie kontaktów towarzyskich. Na bieżąco należy śledzić strony GIS, MEN, MZ. W razie potrzeby można kontaktować się z sekretariatem szkoły tylko przez telefon lub mailowo w godz. od 9:00 do 12:00.


25 marca 2020

Informacje dotyczące nauczania zdalnego:

Zgodnie z projektem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor szkoły ogłasza, co następuje:
1. W dniu 25 marca 2020 r rozpoczynamy nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, tj. dziennika elektronicznego i platformy edukacyjnej Classroom.
2. Każdy z nauczycieli i uczniów (w przypadku uczniów poniżej 13 roku życia – rodzic lub opiekun prawny) zobowiązany jest przygotować powyższe narzędzia – zgodne z przyjętym w szkole systemem, aby zapewnić ciągłość nauki zdalnej.
3. W dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do realizowania podstawy programowej.
4. W ramach realizacji zajęć szkolnych nauczyciele mają obowiązek oceniać postępy uczniów w sposób przewidziany dla wymagań nauczanego przedmiotu – uczniowie zostaną poinformowani o sposobach oceniania.
5. W razie potrzeby, po uprzednim umówieniu się, jest możliwość kontaktu on-line z nauczycielem poprzez platformę Classroom (Aplikacja Google Meet).
6. Nauczyciele od 25.03.2020 są zobowiązani do wpisywania tematów zajęć wg obowiązującego planu lekcji.
7. Uczniowie mają obowiązek jeden raz w ciągu dnia, dać znać wychowawcy, że realizują zadania zlecone przez nauczycieli i na tej podstawie będzie określana frekwencja ucznia. Jeżeli uczeń nie przekaże informacji wychowawcy klasy, będzie uznany za nieobecnego. Nieobecność będzie usprawiedliwiona przez szkołę.
8. Wychowawca pod koniec dnia uzupełnia frekwencję uczniów.
9. Wychowawców klas zobowiązuję do zebrania e- maili uczniów klas 4-8, aby bezpośrednio zadania trafiały na pocztę ucznia, a nie jego rodzica.
10. W przypadku uczniów, których rodzice pracują i nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania, proszę o konsultacje indywidualne w dogodnych dla wszystkich godzinach.
11. Proszę o dostosowanie ilości prac zadanych do domu do możliwości uczniów, przy zachowaniu czasu pracy przeznaczonego na rozwiązywanie zadań domowych. Proszę nie przeciążać uczniów ilością zadanego materiału.
12. Proszę nie traktować tego okresu, jak dodatkowy czas wolny – wszystkie treści powinny zostać zrealizowane – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
13. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów.
14. Pedagog szkolny, psycholog i logopeda będą dostępni do dyspozycji uczniów i rodziców codzienne w godz. 11.00 do 13.00.

Dyrektor szkoły   Magdalena Ciok

Pobierz treść komunikatu: Komunikat dyrektora szkoły (641 pobrań )


Propozycje materiałów dydaktycznych dla uczniów i rodziców do nauki on-line, zgodne z aktualną podstawą programową:

1) Propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej:

2) Propozycje dla uczniów klas ósmych:

3) Propozycje do nauki języka angielskiego:

 • Nauka języka angielskiego razem z brytyjską telewizją publiczną BBC Learning English. Jeśli wolisz uczyć się tylko słuchając, BBC posiada też ogromną kolekcję podcastów, które pomogą w nauce i dostarczą ciekawej wiedzy przy okazji.
 • Nauka języka angielskiego na przykładach z popkultury (muzyka, seriale, filmy) w bardzo profesjonalnym wykonaniu: Arlena Witt .

3) Propozycje do nauki matematyki:

 • Kanał Fundacji Katalyst prezentujący wideo lekcje z matematyki dostosowane do polskiej podstawy programowej w szkole podstawowej oraz docelowo w liceum: Pi-stacja Matematyka . W planach fundacji są kolejne przedmioty szkolne.

4) Propozycje do nauki języka polskiego:

Propozycje naszej specjalistycznej kadry:

1) Propozycje logopedy (PDF): Zalecenia logopedy (1295 pobrań ) )
2) Propozycje psychologa (PDF): Jak się uczyć (767 pobrań )  
3) Propozycje pedagoga (PDF): Dla rodziców i uczniów (516 pobrań )

Adresy e-mail:
– logopeda Anna Spółczyńska: spolczynskaa@sp8skarzysko.edu.pl
– psycholog Ewelina Skarbek: skarbeke@sp8skarzysko.edu.pl
– pedagog Kamila Tusznio: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content