Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Informacje podstawowe:
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII. 
Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu:
Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  –  pierwszego dnia, godz. 9:00) – z języka polskiego (trwa 120 minut),
  –  drugiego dnia, godz. 9:00) – z matematyki (trwa 100 minut),
  –  trzeciego dnia, godz. 9:00) – z języka obcego nowożytnego (trwa 90 minut),
a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru (będzie trwał 90 minut). 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zadania na egzaminie: 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty pod adresem  oraz w komunikatach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content