Uczniowie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zasady pracy i oceny uczniów posiadających opinię
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Zasady i oceny dotyczące lekcji języka polskiego:
Uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję lub ubiegający się o taką opinię ma prawo do korzystania z pomocy słownika ortograficznego na wypracowaniach klasowych.
Prace pisemne ucznia oceniane są przede wszystkim ze względu na zgodność z tematem, zawartość merytoryczną i uporządkowanie wiedzy w ich obrębie. Oceniana jest także poprawność językowa wypowiedzi.
Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna nie są decydującymi składnikami oceny.
Uczeń pisze dyktanda, ale uzyskane z nich oceny nie wpływają na ocenę semestralną i końcową.
Ucznia obowiązuje znajomość zasad ortograficznych poznawanych na lekcjach i umiejętność odnalezienia reguły rządzącej pisownią podanego wyrazu.
Uczeń ma obowiązek poprawy błędów ortograficznych wskazanych przez nauczyciela.
W przypadku ubiegania się o ocenę wyższą niż dostateczna uczeń powinien wykazać się umiejętnością samokontroli i poprawiania także tych błędów, które zostały wskazane w sposób pośredni (np. w tym akapicie są 3 błędy) lub zaznaczone na marginesie.
Uczeń ma obowiązek samodzielnej pracy poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela lub poradnię. Uczeń zobowiązany jest do przedstawiania dokumentacji swej pracy nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Uczeń, który przez 3 miesiące nie wykazuje się systematyczną pracą i nie przedstawia jej efektów nauczycielowi, traci powyższe przywileje i oceniany jest jak każdy inny uczeń bez dysfunkcji.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content