RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy UE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 8 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Podjazdowa 21, tel: 41 25-12-422, e- mail: sp8@sp8skarzysko.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 8 możliwy jest pod adresem e-mail inspektor@um.skarzysko.pl.
3. Dane osobowe Pana/i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit. c ogólnego rozporządzenia j.w. o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie-Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., póz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., r:*z. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Pana/i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j.w.
Skarżysko-Kamienna, 25.05.2018 r.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content