^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Nabór do pierwszej klasy - Zasady przyjęć

Zapisy do klas pierwszych | Zasady przyjęć | Zapisy do świetlicy | Dokumenty

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (dotyczy dzieci z obwodu szkoły oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). Zgłoszenie można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl w menu Nabór do pierwszej klasy - zakładka Dokumenty.

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2018/2019 przy przyjmowaniu do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej:
a) Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje się: z urzędu - dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów i złożeniu do szkoły odpowiednio karty zapisu lub wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1); w drodze rekrutacji, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1)

b) Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób przeliczania na punkty:

Lp.

Kryterium

Ilość punktów
1.

W Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia 5
2.

Kandydat zamieszkały na terenie gminy Skarżysko-Kamienna 5
3.

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów 5

c) Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednią ilość punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu.

d) Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w kl. 1, a dzieci spoza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do kl. 1, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja. 

e) Wyniki postępowania oraz lista dzieci przyjętych do kl. 1 jest podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 20zc. Ust.3., poprzez wywieszenie listy na terenie szkoły.

f) Wymagane dokumenty rekrutacyjne: zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożony w odpowiednim terminie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, w celu weryfikacji danych.