^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Nabór do pierwszej klasy - Zasady przyjęć

Zapisy do klas pierwszych | Zasady przyjęć | Zapisy do świetlicy | Dokumenty

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020 przy przyjmowaniu do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). Zgłoszenie można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl (zakładka Dokumenty).

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020 przy przyjmowaniu do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej:
a) Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje się: 
- z urzędu - dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów i złożeniu do szkoły odpowiednio karty zapisu lub wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1); 
- w drodze rekrutacji, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
b) Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób przeliczania na punkty:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia   5 weryfikuje szkoła
2. Kandydat zamieszkały na terenie gminy Skarżysko-Kamienna   5 wynika z danych umieszczonych we wniosku pobranym ze szkoły
3. Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów   5 weryfikuje szkoła
4. Droga kandydata do szkoły, do której kandydat się ubiega jest krótsza niż do szkoły obwodowej   5 weryfikuje szkoła

Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednią ilość punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu.

Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w kl. l, a dzieci spoza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do kl. l, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja.

Wyniki postępowania oraz lista dzieci przyjętych do kl. l są podawane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 20zc. ust.3., poprzez wywieszenie listy na terenie szkoły.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do kl. l, wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, złożony w odpowiednim terminie w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, w celu weryfikacji danych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych
w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2019/2020:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej: bez postępowania rekrutacyjnego.
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami do 01.04.2019r. od 24.05.2019r.
do 30.05.2019r.
2. Weryfikacja przez komisję wniosków do 04.04.20191r. do 04.06.2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do 12.04.2019r. do 18.06.2019r.
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 18.04.2019r. do 21.06.2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 23.04.2019r. do 31.08.2019r.
Terminy odwołań:
1. Złożenie wniosku przez rodzica do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 20.05.2019r. do 24.06.2019r.
2. Sporządzenie uzasadnienia przez komisję odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 23.05.2019r. do 28.06.2019r.
3. Złożenie odwołania do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 30.05.2019r. do 08.07.2019r.
4. Odpowiedź dyrektora na wniosek rodzica do 06.06.2019r. do 15.07.2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po odwołaniach do 13.06.2019r. do 22.07.2019r.