^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Zasady przyjęć dzieci do kl. 1

Zasady przyjęć dzieci do kl. 1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej w roku szkolnym 2018/2019.

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (dotyczy dzieci z obwodu szkoły oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

Zgłoszenie można pobrać z sekretariatu szkoły lub zer strony internetowej szkoły
www. sp8skarzysko.pl


Zasady rekrutacji obowiązujące od roku szkolnego 2018/2019 przy przyjmowaniu do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej:

a).   Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej przyjmuje  
        się: z urzędu- dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkole Podstawowej
        nr 8 w Skarżysku- Kamiennej (po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów
        i złożeniu do szkoły odpowiednio karty zapisu lub wniosku o przyjęcie dziecka do
        kl. 1); w drodze rekrutacji, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami-
        dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8
        w Skarżysku- Kamiennej (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu
        do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do kl. 1)


b). Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły
Podstawowej
nr 8 w Skarżysku- Kamiennej oraz sposób przeliczania na punkty:Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1.

W Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia 5

2.

Kandydat zamieszkały na terenie gminy Skarżysko- Kamienna

5

3.

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

5Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednia ilość punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu.

 Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w kl. 1, a dzieci spoza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do kl. 1, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja.

Wyniki postępowania oraz lista dzieci przyjętych do kl. 1 jest podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 20zc. Ust.3., poprzez wywieszenie listy na terenie szkoły.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: wypełniona przez rodziców /prawnych
opiekunów dziecka, zgłoszenie dziecka lub wniosek o przyjęcie do kl. 1, złożony
w odpowiednim terminie w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej,
dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, w celu weryfikacji danych